tài sản cố định tự làm (tự sản xuất/ tự xây dựng) khi hoàn thành có phải xuất hóa đơn?


căn cứ:

-khoản 4, điều 7, thông tư 219/2013/tt-btc

-khoản 2, điều 3, thông tư 119/2014/tt-btc sửa đổi bổ sung khoản 4, điều 7, thông tư 219/2013/tt-btc

iều 4 khoản c thông tư số: 45/2013/tt-btc

theo đó:


+hóa đơn: dn tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế gtgt thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn.

+thuế gtgt đầu vào: hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định

+nguyên giá tscđ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình khi đưa vào sử dụng.