Công ty xuất 100,000 kg Rxo ra sản xuất thu được R1= 37,465 kg R1, R2=61,990 kg hao hụt 545 kg

Tổng chi phí em tập hợp: 4,821,765,440đ
Theo phương pháp hệ số: em chọn R1 làm SP chuẩn,

Như vậy hệ số R2 =61,990/37,465=1.65

Thì số lượng SP tiêu chuẩn = (37,465*1+61,990*1.65)=139,749 kg

Giá thành đơn vị SP gốc=4,821,765,440/139,749=34,503 đ/kg


Giá thành SP R1=34,503*1=34,503 đ/kg


Giá thành SP R2=34,503*1.65= 56,930 đ/kg
Cái hệ số trong phương pháp tính hệ số em xác định như thế nào là hợp lý ạ???? thật ra thằng R1 nó là loại SP cao hơn nên lúc nào giá bán nó cũng cao hơn thằng R2 nhưng theo PP này thằng R1 <R2
:roile: