đề bài :
bán và thuê lại tài sản là thuê hoạt động trường hợp giá bán nhỏ hơn giá trị hợp lý , giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại và giá thuê lại lớn hơn giá thuê thị trường
công ty l nộp thuế gtgt theo pp khấu trừ thuế , bán 1 thiết bị sx có nguyên giá 180tr , đã khấu hao 30tr ,giá bán chưa thuế 145tr, thuế gtgt thuế suất 10% đã thu tiền mặt . sau đó thuê lại ts này trong thời gian 5 tháng , theo hợp đồng thuê : tiền thuê trả định kỳ mỗi tháng chưa thuế là 3tr1 , thuế gtgt thuế suất 10% . cty xác định giá trị hợp lý của thiết bị tại thời điềm bán là 150tr và giá thuê chưa thuế trên thị trường tại thời điểm này là 3tr , thuế gtgt thuế suất 10%

điều em không hiểu :
trong tài liệu cô em có ghi về bài này : giá bán < giá trị hợp lýgiá thuê lại > giá thuê thị trường thì chênh lệch lỗ do bán tscđ là 5tr đc ghi nhận ngay vào kết quả kinh doanh kỳ này .

~~> cái 5tr là chênh lệch thì mình bỏ vào chi phí nhưng mà không biết mình bỏ vào tk nào nữa vì trong trường hợp khác "giá bán < giá tri hợp lý""giá thuê lại <thị trường" thì bảo là 5tr này được định khoản là nợ 242

cái 5tr đó là là chênh lệch giữa "giá bán và giá trị hợp lý " vậy còn giữa " giá thuê lại và giá thuê trên thị trường " mình hạch toán vào đâu

và hỏi thêm nữa là " ghi nhận ngay vào kết quả kinh doanh kỳ này" tại sao mình lại làm như vậy ? mình bán cả thuê lại trên trường hợp đầu đều lỗ .....

giải thích em với
xin cảm ơn