đề: tại một nhà thầu xây dựng trong năm n có thực hiện 3 hợp đồng xây dựng
1. hợp đồng xây dựng với công ty x thanh toán theo tiến độ kế họah, cụ thể là đến cuối năm n nếu nhà thầu hoàn thành được phần móng sẽ được x thanh toán 30% giá trị hợp đồng. giá trị chưa thuề toàn bộ hợp đồng là 1 tỷ đồng. đến cuối năm n, hợp đồng với công ty x: nhà thầu không chỉ hoàn thành phần móng mà còn làm xong một số hạng mục khác theo ước tính của nhà thầu là 40%giá trị công trình
2. hợp đồng xây dựng cho công ty y thanh toán theo tiến độ kế hoạch . giá trị chưa thuế toàn bộ công trình là 400 triệu đồng. đến tháng 2 năm n+1 theo thỏa thuận y thanh toán đợt 1 khi nhà thầu hoàn thành 20% giá trị công trình cuối năm n , nhà thầu chỉ hoàn thành 15% giá trị công trình
yêu cầu định khoản .nhà thầu lập hóa đơn và ghi nhận doanh thu theo kế toán trên tài khoản 511 nhu thế nào với từng hđồng nhận thầu như trên.

câu 1 mình biết làm sau khi định khoản như sau
cuối năm
a)n337/c511: 40%x1 tỷ
b)n131(x): (30%x 1 tỷ)+10%thuế
c337: 30%x 1 tỷ
c3331:10%x 30%x 1 tỷ

câu 2 : mình không biết xử lý như thế nào ? cả nhà giúp mình với:tinhtoan: