anh chi giúp em trả lời câu hoi này với!!!


trình bày sự khác nhau giửa phương pháp tiền lãi và phương pháp đường thẳng của kế toán phát hành trái phiếu trong công ty cổ phần. điều kiện áp dụng từng phương pháp và giải thích.