chương ghi theo đơn vị chủ quản là gì vâỵ mọi người.