sự khác nhau giữa mục tiêu cực đại hóa thu nhập, cực đại hóa thu nhập trên cổ phiếu và cực đại hóa giá trị cổ đông.
cảm ơn!