ðề: các anh chị xem lại phần định khoản và nhất là phần điền số liệu giúp em mới. cảm ơn các anh chị

1
*nợ 156: (15 000*25 000)*(1-5%) = 356 250 000
nợ 1331:356 250 000 *10% = 35 625 000
có 112:391 875 000
*nợ tk 156: 15 000 000d
nợ tk 133: 1 500 000d
có tk 111: 16 500 000d

2
*nợ 632: 150 000 000d
có 157: 150 000 000đ
*nợ 112: 330 000 000d
có 3331: 30 000 000d
có 515 : 300 000 000d :-(6000*50 000)
cái này mình xem như bán toàn bộ số hàng 157 ở đầy kỳ

3.
nợ tk 156:2 000*24 000=48 000 000d
nợ tk 133:4 800 000d
có tk 111:52 800 000d

4.
* nợ 111: 1 320 000d
có 1331: 120 000
có 156: 1 200 000

5.
nợ tk 156:3 000*25 000=75 000 000d
nợ tk 133 :7500 000d
có tk 331: 82 500 000d

6.
nợ 112: 4 125 000
có 1331 : 375 000
có 156: 75 000 000 *5% =3 750 000
ở đây hầu hết các bạn cho răng đây là chiết khấu thanh toán. nhưng ở đây là do hàng k đạt quy cách và phải giảm giá. nên đây là giảm giá bán, còn chiết khấu thanh toán là khảo tiền dc giảm do bạn thanh toán trước thời hạn. có thể vào đây tham khảo chi?t kh?u thanh ton, chi?t kh?u th??ng m?i

7.
bt1. nợ tk 641:60 000 000d
nợ tk 642: 20 000 000d
có tk 334: 80 000 000d
bt2: nợ tk 641: 60 000 000*23%= 13800 000d
nợ tk 642:20 000 000d*23%= 4600 000d
nợ tk 334:80 000 000*9,5%=7600 000d
có tk 338: 80 000 000*32,5%=26 000 000d
8.
*nợ 156: 4000*25 000=100 000 000d
nợ 133: 10 000 000d
có 331: 110 000 000d

*nợ 331: 10 000 000*2%=2 000 000d
có 515:2 000 000d

9.
*nợ 331: 108 000 000
có 112: 108 000 000

10.
nợ tk 641:820 000 000
nợ tk 642: 540 000 000
có tk 214:1 360 000 000*1%=13 600 000d

11.
* nợ tk 641: 12 000 000d
nợ tk 642: 6 000 000d
nợ tk 133:1 800 000d
có tk 331: 19 800 000d


12.
nợ 112: 1 188 000 000
có 511: 1 080 000 000
có 3331: 108 000 000
nợ 632
có 156
chú ý giữa giá đã có thuế và giá chưa thuế nha bạn