với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, kết quả thu được cùng lúc 3 loại sản phảma1, a2,a3, căn cứ vào định mức kỹ thuật, xác định hệ số quy đổi như sau:
sp a1: 0,8
sp a2: 1
sp a3: 1,2

trong kỳ sản xuất hoàn thành 300 sp a1, 460 sp a2, 500 sp a3, còn dở dang 50 sp a1, 40 sp a2, 100 sp a3

tổng chi phí sản xuất phát sinh:
chi phí nvl: 165.000.000
chi phí nhân công: 45.000.000
chi phí sxc : 13.000.000
giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ: 10.000.000 tính theo chi phí nvl trực tiếp
yếu cầu: tính giá thành sp a1, a2, a3

giải:

giá trị spddck:khakha: