tại một doanh nghiệp, với quy trình công nghệ sản xuất 3 loại sản phẩm(sp) a1,a2,a3, căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật, xác định hệ số quy đổi sp tiêu chuẩn của mỗi loại sp a1,a2,a3 như sau:
sp a1:0,5
sp a2: 1
sp a3: 1,2

tài liệu của doanh nghiệp sản xuất tháng 3/2012 như sau:
số dư đầu kỳ tk 154: 42.500.000
chi phí sản xuất phát sinh như sau:
1) nguyên vl xuất dùng cho sản xuất sp trong tháng gồm:
vl chính: 250.000.000
vl phụ: 20.000.000
2) xuất ccdc dùng cho phân xưởng tổng giá trị 9.000.000(phân bổ 3 kỳ kể từ tháng này)
3) tính lương phải trả nhân viên trong tháng gồm:
tiền lương cong nhân trực tiếp sản xuất 40.000.000
tiền lương nhân vien quản lý px 20.000.000
trích bhxh, bhyt, bhtn, kpcd theo chế độ hiện hành(2012)
4) khấu hao tscd tại bộ phận px 10.000.000
5) trong tháng , tiền điện phát sinh tại phân xưởng là 600.000
trong tháng hoàng thành nhập kho 200 sp a1, 80 sp a2, 100 sp a3, còn dở dang cuối kỳ 100 sp a1, 40 sp a2, 50 sp a3
yêu cầu: lập định khoản các nv kinh tế phát sinh
tính giá thành sp a1,a2,a3

biết rằng dn áp dụng pp kê khai thường xuyên trong việc hach toán giá trị hàng tồn kho
đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo pp chi phí nvl chính

giúp mình với pp hệ số mình ko biết lảm
anh em nhớ ghi số liệu tính toán sau các nv nha, chân thành cám ơn
:muatumlum: