khi kiểm toán tại 1 công ty kiểm toán viên có thông tin sau:
1. công ty ghi hđ bán hàng phát sinh ngày 15/01/n+1 vào kết quả kinh doanh năm n theo giá bán 330.000.000đ, giá vốn hàng bán 250.000.000đ, thuế gtgt 10%, thuế tndn 25%. ngày phát hành bctc năm n của doanh nghiệp là 28/01/n+1
2. số tiền thu về từ hoạt động cho thuê hoạt động tscđ 6 tháng cuối năm không được ghi sổ là 24.000.000đ và nghi ngờ có gian lận.
yêu cầu: phân tích nêu ảnh hưởng nếu có của mỗi sai sót trên đến các khoản mục của bảng cân đối kế toán, baó cáo kết quả hoạt động kinh doanh, đến người quan tâm sử dụng báo cáo tài chính qua các chỉ tiêu tài chính
giả sử các sai phạm là trọng yếu, lập bút toán điều chỉnh (nếu có)