các bác giúp em định khoản cả nghiệp vụ với yêu cầu với:bdance:
*nghiệp vụ: ngày 28/4/n, doanh nghiệp a nhận lại một phần vốn góp liên doanh từ cơ sở liên doanh đồng kiểm soát p một phương tiện vận tải dùng cho bộ phận bán hàng theo giá thỏa thuận là 320000, thời hạn sử dụng dự kiến là 8 năm.
*yêu cầu: công ty p sẽ định khoản như thế nào, giả sử phương tiện vận tải có nguyên giá 445000, hao mòn lũy kế tính đến hết tháng 3/n là 125000 và thời gian sử dụng dự kiến là 12 năm?