em có bt về chuyển đổi từ công ty tnhh sang công ty cổ phần, mọi người đóng góp ý kiến giúp em với!!
công ty tnhh trường an đã quyết định chuyển đổi mô hình công ty thành công ty cổ phần. theo kế hoạch, công ty sẽ kêu gọi ra công chúng 1,5 triệu cổ phần, và nộp đủ số tiền khi đặt mua cổ phiếu. bảng cân đối kế toán của công ty trước khi chuyển đổi như sau:-(đvt: 1000 đồng)
tài sản:
nợ phải thu ngắn hạn: 4.000.000
dự phòng nợ phải thu: (150.000)
hàng tồn kho: 6.150.000
tscđ: 7.000.000
hao mòn luỹ kế tscđ: (2.000.000)
tổng cộng: 15.000.000
nguồn vốn:
vay ngắn hạn: 2.000.000
nợ phải trả người bán: 4.000.000
vốn góp: 9.000.000
- ông trường: 6.000.000
- ông an: 3.000.000
tổng cộng: 15.000.000
theo hợp đồng thoả thuạngiwua trường an và ban sáng lập công ty, có 1 số điều khoản sau:
1. công ty được mua với giá 10.000.000
2. các cổ đông đặt mua và góp đầy đủ số tiền sẽ có cổ phiếu với giá trị hợp lý là 10.000 đồng/cp
3. công ty cp mới được thành lập có vốn điều lệ là 50 tỷ, chia thành 5 triệu cổ phần với mệnh giá mỗi cổ phần thường là 10.000 đồng/cp
công ty tin rằng giá trị hợp lý của tất cả tài sản trên bcđkt phù hợp với giá trị sổ sách. việc phát hành cp ra công chúng đã được thực hiện đầy đủ và hợp đồng mua doanh nghiệp đã hoàn thành.
yêu cầu: định khoản các nghiệp vụ kinh tế có liên quan.
mọi người có hướng dẫ gì thì gợi ý giúp em với.