ðề: mọi người hãy vào định khoản ???

a. nợ tk 1561: 15.960
nợ tk 1381: 840
nợ tk 133 : 1.680
có tk 112: 18.480.000
b. nợ tk 1562: 350
nợ tk 133 : 35
có tk 111: 385