dn có số liệu như sau:
- chi phí: 25.000
- thu nhập trước thuế: 7.200
- doanh thu trả trước: 400/ 2 năm
- chi phí trả trước: 200/ 2 năm

- lãi 800. trong đó:
+ lãi ngân hàng: 560 (lãi suất 9%)
+ lãi trả công nhân: 240 (lãi suất 12%)
(lãi suất cơ bản là 7%)
- dn mới đi vào họat động được 4 năm. thiếu vốn điều lệ 4000. (thuế suất được giảm 30%)
- chi phí quảng cáo 3000. (trong đó chi phí trưng bày là 400).

y/c: quyết toán thuế.

mong các anh chị nhiệt tình giúp đỡ.
cảm ơn rất rất nhiều.