anh chị ch em hỏi những trường hợp nào thì tscđ không phải tính khấu hao:
1. dn dự kiến cho dn khác thuê 1 số tscđ chưa cần dùng.thì có phải tính khấu hao k
2. theo kế hoạch sửa chữa dự phòng dn sẽ tiến hành sửa chữa 1 số tscđ thì có phải tính khấu hao k
em cán ơn nhiều.