ai có mẫu xác nhận thông tin của người phụ thuộc ví dụ như mình đang đi học cần trường xác nhận là đang đi học để ba hay mẹ mình được giảm trừ thu nhập chịu thuế thi cho mình xin, mình cam ơn nhiều lắm!