1) xuất kho một số công cụ phục vụ quản lý sản xuất, giá thực tế xuất kho 1.800.000, phân bổ dần trong 6 tháng, bắt đầu từ tháng này
2) xuất kho công cụ loại phân bổ 2 lần: dùng cho phân xưởng sản xuất giá thực tế 1.000.000 và dùng cho bộ phận quản lý dn giá thực tế 800.000
3) phân xưởng sản xuất báo hỏng công cụ:
a) loại phân bổ 2 lần: giá thực tế lúc xuất 900.000, phế liệu thu hồi nhập kho trị giá 50.000, gia trị còn lại của công cụ tính vào chi phí liên quan
b) loại phân bổ nhiều lần: giá thực tế lúc xuất 2.100.000, đã phân bổ 1.500.000, giá trị còn lại của công cụ, bắt bồi thường 50%, tính vào chi phí 50%

:anhhung:
pp khấu trừ thuế, kt htk pp kktx