cả nhà ơi, giúp e lam bài này với
công ty m có tình hình thi công các hạng mục x, y, z; có sdđk 154(x): 112.000, phát sinh trong kỳ, cpnvltt(x): 200.000, cpsxc cho 3 công trình 440.000, cpnctt(x): 44.000, (y): 33.000, (z): 33.000; kế toán phân bổ cpsxc cho các công trình theo cpnctt. giá thành công trình (x) là???
e xin chân thành cảm ơn cả nhà