cả nhà mình có ai có mẫu hóa đơn giá tri gia tăng không gửi cho mình vơi. thank cả nhà nhiều