câu iii:tại nhtmcp xnk việt nam, ngày 01/07/n, ngân hàng được phép phát hành kỳ phiếu theo mệnh giá, kỳ hạn 3 tháng, lãi suất 1,15%/tháng, lĩnh lãi khi đáo hạn, mệnh giá là 1.000.000 đồng/kỳ phiếu. số kỳ phiếu đã phát hành thu bằng tiền mặt là 200.000 kỳ phiếu, thu chuyển khoản từ tài khoảntieenf gửi không kỳ hạn của khách hàng là 100.000 kỳ phiếu.
yêu cầu: xử lý và lập định khoản nghiệp vụ kinh tế trên tại các thời điểm:
1. ngày ngân hàng phát hành kỳ phiếu
2. cuối ngày mỗi tháng
3. ngày đến hạn khách hàng x rút gốc và lãi kỳ phiếu
biết rằng:
1. nhtmcp bắc á tính và hạch toán dự chi lãi vào ngày cuối mỗi tháng
2. các tài khoản sử dụng đủ số dư để hạch toán