câu i: hãy đọc nội dung các nghiệp vụ kinh tế tại ngân hàng thương mại cổ phần xnk, hội sở ngày 31/10/n đã được lập định khoản dưới đây: (đvt: đồng)
1 nợ tk trả lãi tiền vay (802) 4.000.000
có tk tiền gửi thanh toán tại nhnn (1113) 4.000.000
2 nợ tk tiền gửi không kỳ hạn công ty b(4211) 600.000.000
có tk tiền gửi không kì hạn công ty a(4211) 600.000.000
3 nợ tk tiền gửi không kỳ hạn công ty c (4211) 40.000.000
có tk nợ tiêu chuẩn - khách hàng vũ nam (2111) 40.000.000
4 nợ tk tiền gửi thanh toán tại nhnn (1113) 500.000.000
có tk tiền mặt tại đơn vị (1011) 500.000.000
5 nợ tk nợ vay trong hạn các tctd (4151) 60.000.000
có tk tiền gửi thanh toán tại nhnn(1113) 60.000.000