1. hach toán trên nkc phải đồng nhất về tk . lưu ý các tk 131, 331, 333 bắt buộc phải chi tiết

2. khi phát sinh nv liên quan đến chi phái trả trước ngắn hạn, dài hạn, tscđ;
+ b1: định khoản trên nkc
+ b2: vào bảng phân bổ 142, 242, 211 để khai báo thông tin

3. khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng thì hạch toán trên nkc xong phải vào kho hàng lập bảng kê phiếu nhập

4. khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng thì hạch toán trên nkc xong phải vào kho hàng lập bảng kê phiếu xuất ( giá vốn chưa điền)
chúc các bạn làm tốt