một tín phiếu kho bạc kỳ hạn một năm mệnh giá $100 đang được bán trên thị trường với tỷ suất lợi tức là 20%. giá của tín phiếu đó được bán trên thị trường là
a) $80.55
b) $83.33
c) $90.00
d) $93.33


nếu một trái phiếu có tỷ suất coupon (trả hàng năm) là 5%, kỳ hạn 4 năm, mệnh giá $1000, các trái phiếu tương tự đang được bán với mức lợi tức 8%, thị giá của trái phiếu này là bao nhiêu?
a) $1000
b) $880,22
c) $900,64
d) $910,35