mình đang cần gấp sơ đồ trình tự ghi sổ của kế toán máy theo hình thức nhật kí chung .
mọi người gửi giúp vào nguyentung08ac2@gmail.com