nếu thu nhập danh nghĩa tăng 8% một năm, cung tiền tăng 12% một năm và giá tăng 6% một năm, hãy tính:
tốc độ tăng của thu nhập thực?
tốc độ tăng của cung tiền thực?
tỷ lệ thay đổi của vòng quay của tiền trong lưu thông?