cho em hỏi chi phí trích trước thương hiệu là gì với??

---------- post added at 10:36 ---------- previous post was at 09:52 ----------

anh chị em giúp e vs đang cần gấp hiccc