thế nào là hàng hóa dịch vụ dùng chung cho hđsxkd :nongqua:
thế nào là hàng hóa dịch vụ dùng riêng
cho sxkd :nongqua: