phiếu điều tra thực tế
chúng tôi là sinh viên đến từ trường đại học duy tân, đang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “nghiên cứu sự khác biệt giữa kiến thức kế toán học được trên giảng đường và thực tế làm việc tại các đơn vị trên địa bàn tp đà nẵng về tài sản ngắn hạn”
dưới đây là các câu hỏi liên quan đến đề tài của chúng tôi, xin anh chị vui lòng trả lời đầy đủ bảng câu hỏi để chùng tôi có điều kiện hoàn thành đề tài

câu 1: xin vui lòng cho biết công ty anh chị sử dụng quyết định số mấy để hạch toán?............................................ ........................
câu 2: công ty anh chj có sử dụng chứng từ giống với các chứng từ mà bộ tài chính ban hành để hạch toán hay có cải biên gì thêm?............................................ .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .....................
công ty anh chị sử dụng kỳ kế toán theo tháng, quý, nữa năm hay 1 năm?…………..
và có sử dụng phần mềm kế toán trong công tác?............................................. ............
1. tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản tương đương tiền

câu 3: vui lòng cho biết khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến thu chi bằng tiền thì sử dụng các loại chứng từ nào?
.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..........................đối với tiền gửi ngân hàng?
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …..
câu4: công ty anh chị sử dụng tài khoản nào để theo dõi tiền mặt tại đơn vị?
…………………………
đối với tiền gửi ngân hàng
…………………………
câu 5: công ty có mở chi tiết cho tiền mặt không? nếu có thì sử dụng các tài khoản chi tiết gì?(ghi rõ tên tên tài khoản)
………………………………………… …………………………………………
………………………………………… ………………………………………… .
trả lời tương tự với tiền gửi ngân hàng
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …
câu 6: công ty có cập nhật tỷ giá một cách thường xuyên hay không, có đánh giá lại ngoại tệ trong quỷ hay không?
câu 7: công ty có hạch toán chi tiết theo từng loại ngoại tệ không?
a. có b. không
câu 8: các chứng từ sử dụng khi xuất ngoại tệ?
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………………………………
câu 9: cuối kỳ công ty lập báo cáo tiền mặt vào những sổ sách nào?
………………………………………… ………………………………………… .
tiến hành đối chiếu giữa…………………..trên sổ……………………với ………………trên sổ………………….

trả lời tương tự với tiền gửi ngân hàng?
cuối kỳ công ty lập báo cáo vào những sổ sách nào?……………………………………… …………………………………………
tiến hành đối chiếu giữa…………………..trên sổ……………………với ………………trên sổ………………….

2.phải thu khách hàng
câu 10: khi xảy ra các nghiệp vụ kinh tế liên quan tới khoản phải thu khách hàng sẽ có những chứng từ nào kèm theo?
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …
câu 11: công ty anh chị dùng tài khoản nào để theo dỏi khoản này …………………..
có mở chi tiết để theo dỏi những khách hàng của mình, cụả mình cụ thể là tài khoản nào……………………………………… ………………………………………… .
câu 12: công ty các anh chị có lập dự phòng khoản phải thu khó đòi?........................
câu 13: cuối kỳ các anh chị dùng sổ nào để tổng hợp và lập báo cao?
………………………………………… …………………………………………. .
tiến hành đối chiếu giữa…………………..trên sổ……………………với ………………trên sổ………………….

3.hàng tồn kho
câu 14: khi xuất nhập kho thì sẽ có các loại chứng từ nào kèm theo?
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …
câu 15: công ty anh chị dùng những tài khoản nào để theo dỏi hàng tồn kho của đơn vị……………………………………… ………………………………………… …
………………………………………… ……………………………………….
có mở chi tiết các tài khoản này hay không ? nếu có thì mở những tài khoản nào? ………………………………………… …………………………………………c âu
câu 16: cuối kỳ công ty dùng sổ nào để tổng hợp và lập báo cáo?
………………………………………… …………………………………………
tiến hành đối chiếu giữa…………………..trên sổ……………………với ………………trên sổ………………….
4. thuế gtgt
câu 17: khi phát sinh các nghiệp vụ liên qua tới thuế gtgt được khấu trừ thì sẽ có các loại chứng từ nào kèm theo
………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …
câu 18: công ty anh chị dùng những tài khoản nào để theo dỏi gtgt được khấu trừ của đơn vị……………………………………… ………………………………………… …
có mở chi tiết các tài khoản này hay không ? nếu có thì mở những tài khoản nào? ………………………………………… …………………………………………c âu
câu 19: cuối kỳ công ty dùng sổ nào để tổng hợp và lập báo cáo?
………………………………………… …………………………………………
tiến hành đối chiếu giữa…………………..trên sổ……………………với ………………trên sổ………………….

tên công ty:……………………………………… ……………………………..

xin chân thành cảm ơn!