anh chị giúp em với!

anh chị cho em biết quy trinh ghi sổ trong doanh nghiệp là như thế nao?:
quy trình ghi sổ doanh thu bán hàng
quy trinh ghi sổ hạch toán giá vốn
quy trình ghi sổ kế toán thuế doanh nghiệp
quy trình ghi sổ doanh thu chi phí tài chính

và " lưu chuyển chứng từ có khác với luân chuyển chứng từ không"
xin cảm ơn anh chị!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!