mình có nghiệp vụ thế này:
- đầu kỳ: tgnh: 10.000usd, tg: 18/usd
- trong kỳ:
+vay ngắn hạn: 10.000usd, tg: 18,1
+kh trả nợ: 30.000usd, tg: 18,15
+ ngày 6 nhập khẩu 1 thiết bị có giá 40.000usd, tỷ giá 18,14
+ngày 7 dn trả tiền cho nhà cung cấp ở ngày 6, tg: 18,16
biết tỷ giá ngoại tệ xuất ra theo pp nt-xt
như vậy, ngày 6 m sẽ định khoản là:
nợ tk 211/có tk 331: 761.880 (40.000usdx18,14)
ngày 7 m sẽ định khoản là:
nợ tk 331: 725.600 (40.000usdx18,14)
nợ tk 635: 800
có tk 1122: 726.400 (40.000usd x 18,16)

hay m sẽ định khoản là:

nợ tk 331: 725.600 (40.000usdx18,14)
có tk 1122: 724.000(10.000usdx18 + 10.000usdx18,1 + 20.000usdx18,15)
có tk 515: 1.600

mng cho mình xin ý kiến nhé!:conma:
thanks all!