ðề: xuất bao bì để đóng gói hàng

bao bì sử dụng tài khoản 1523
khi xuất đóng gói bán hàng nợ 641(6411) có 1523