mình không rõ lắm về các tài khoản lưỡng tính,nhờ mọi người giải đáp.cho mình một số ví dụ cụ về dạng bài tập có liên qu
a đến các tài khoản lưỡgn tính.thanhk.