em đang làm đề tài nghiên cứu mà chưa có tài liệu. mọi người ai có tài liệu liên quan giúp em với. đề tài của em là " vận dụng hệ thống tài khoản kế toán trong các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ".đề cương như sau:
chương 1. tổng quan nghiên cứu đề tài (5 trang ± 1trang)
chương 2. tóm lược một số vấn đề lý luận về vận dụng hệ thống tài khoản kế toán trong các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ
(10 trang ± 2 trang)
chương 3. phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân tích thực trạng vận dụng hệ thống tài khoản kế toán trong các doanh nghiệp thương mại vừa và nhỏ
(10 trang ± 2 trang)
1. phương pháp hệ nghiên cứu các vấn đề (giả thuyết, mô hình, kế hoạch, phương phápthu thập, phân tích dữ liệu)
2. đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến vấn đề nghiên cứu
3. kết quả trắc nghiệm mô hình nghiên cứu
4. kết quả tổng hợp đánh giá của các chuyên gia
5. kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp
chương 4. các kết luận, thảo luận và đề xuất với vấn đề nghiên cứu (10 trang ± 2 trang)
1. các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu
2. các đề xuất , kiến nghị với vấn đề nghiên cứu
3. những hạn chế nghiên cứu và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu
em mới làm được chương 1 và chương 2.mọi người giúp em với đặc biệt là chương 3.em cảm ơn