Em đang học kế toán, nên có 1 số vấn đề em không nắm chắc lắm, cả nhà xem giúp em ví dụ này em làm đúng k nha!!
Ví dụ: (đvt: 1000đ)
SDĐK : tk 154 :16.740
Chi phí phát sinh trong kỳ:
621: 334.800
622: 133.200
627: 73.530
Hoàn thành nhập kho 5.500 SPA và 3.000 SPB. Còn 400SP A và 300SPB dở dang. Sản phẩm dở dang được đánh giá theo chi phí NVL trực tiếp sử dụng. Hệ số tính giá thành SPA:1,0 ; SPB: 1,5
Em làm như sau:
CPDDCK = ( 16.740 + 334.800) / (8.500 + 700) * 700 = 26.748
Tổng sản phẩm hoàn thành hệ số = 5.500*1 +3.000*1,5= 9.500
Tổng sản phẩm dở dang hệ số = 400*1 + 300*1,5 =850
Tổng giá thành = 16.740 + 541.530 - 26.748= 531.522
giá thành đơn vị = 531.522/ 8500 =62.532
Z spA = 62.532*1
Z spB = 62.532*1,5