Công ty mình có đặt một đơn vị khác làm hộ 1 bộ phận của sản phẩm. Mình hạch toán: NTK 1523
CTK 154
Hạch toán như vậy có đúng không? Số tiền phải thanh toán cho đơn vị kia phải hạch toán nhu thế nào?