vì sao việc phân loại chi phí phục vụ cho hạch toán tập hợp chi phí sản xuất, người ta cần sử dụng chi phí sản xuất theo ước tính? ngoài việc quản lý được chi phí, thì nó còn hữu dụng cho nhà quản lý về các phương diện nào? Các Anh (Chị) chỉ cho em với?!