Ðề: Chiết khấu thanh toán.

Bạn xem lại QĐ 15/2006/QĐ-BTC thì đây là khoản chiêt khấu thương mại được hạch toán vào TK 521. Do đó cuối kỳ phải kết chuyển sang TK 511 để xác định doanh thu thuần, đưa vào 635 là thuế loại ra ngay