Ðề: chi phí NVL trực tiếp?

Không sai, với điều kiện NVL nhập về phải xuất cho sản xuất hết