Doanh nghiệp phát hành 4000 trái phiếu mệnh giá 1.000.000.Lãi suất trả ngay khi bán (cho năm đầu tiên )12%.Số tiền đấu giá được chuyển vào tài khoản của ngân hàng theo thống kê cụ thể như sau :
+ 2000 trái phiếu bán được 1.100.000/TP
+2000 trái phiếu bán được 1.050.000/TP
Số tiền chuyển vào ngân hàng sau khi trừ lãi trả ngay và trừ phí giao dịch 0.1%/tổng giá trị mệnh giá giao dịch
Lưu ý, tiền lãi trái phiếu được vốn hóa .Chi phí giao dịch đưa vào phần giảm phụ trội trái phiếu