Chủ nhà cho công ty mình thuê nói, nếu muốn lấy hóa đơn thì công ty mình phải chịu thuế 20% ?
Cao quá! Như vậy thì công ty mình không cần hạch toán chi phí này được không?