Theo quyết định cũ thì trong kỳ không phát sinh doanh thu thì được phép kết chuyển Chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ sang tài khoản 142" chi phí chờ kết chuyển" . Tới kỳ có phát sinh doanh thu mới tiến hành phân bổ chi phí
trong kỳ : NỢ TK 142/ Có TK642
Tới kỳ có phát sinh doanh thu kết chuyển ngược lại
Nợ TK 642
Có TK 142

Xin hỏi theo quyết đinh 48 or 15 mới còn được phân bổ như vậy không? Quý 2 sắp hết tôi muôn kết chuyển bớt từ TK 642 sang TK 142 để giảm lỗ trong quý,như vậy có hợp lý không?
Help me!
Thank!