Cho em hỏi với có nghiệp vụ thế này thì định khoản thế nào ạ:
Thanh lý xong hợp đồng du lịch, doanh thu là 440 tr trong đó VAt là10%, khách hàng đã thanh tóan trước 150 tr/
Chi phí cho hợp đồng này là 409 tr trong đó chi phí nước ngoài trả 300 tr còn lại 109 tr trong nước trả, VAT 10%. Chi phí này đã trả trước cho người bán 150 tr. cả nhà giúp em định khoản với