Ðề: Chi phí tiếp khách

Hạch toán vào 6428 nếu có đầy đủ hóa đơn