Cả nhà giúp mình với
Cty mình vay vốn cá nhân để đầu tư dài hạn, lãi vay đã được kết chuyển hết vào TK 911 nên trên BCTC cty bị Lỗ, trên tờ khai Qtoán thuế TNDN cty phải bóc tách riêng lãi vay vì không liên quan đến phát sinh doanh thu trong kỳ. Nay mình muốn BCTC ĐẸP thì có thể rút từ Nợ 421 các năm trước và hạch toán thành Nợ TK242, Có TK 421 cho năm nay không? và bao giờ có lãi từ hđộng đầu tư mình sẽ phân bổ sau. Thanhks!