Tại một khoản doanh nghiệp có tìn hình chi phí sản xuất sản phẩm như sau :helpsmilie:[/I]