Các bạn giúp mình định khoản nghiệp vụ này với: Thời điểm là T6/N "
Trả tiền thuê cửa hàng cho cả năm N bằng CK 84M ( đã trích trước từ tháng 1-5 là 35M) " .
Thanks.