dn sản xuất sản phẩm a, không có dở dang đầu kỳ trong kỳ phát sinh các chi phí như sau:
- cpnvl chính: 200.000
- cpnvl phụ: 100.000
- cpnctt: 300.000
- cpsc: 100.000
trong kỳ hoành thành 1.000 sp, 500 sp dở dang với mức độ hoàn thành là 60%.
y/c: - tínhdd cuối kyd theo chi phí nvl tt,
- tính cp sxc biến đối và cố đinh
- tính giá thành sp a
biết: - chi phí biến đổi là 60%