các anh chị giúp em phân biệt và tính toán giữa 2 khái niệm
_ khối lượng hoàn thành và chuyển đi trong kỳ
_ khối lượng mới đưa vào sx và hoàn thành trong kỳ

vd:
khối lượng hoàn thành trong tháng là 40.000 sp, trong đó:
+ từ khối lượng dở dang đầu kỳ là 10.000 sp
+ từ khối lượng mới đưa vào sản xuất trong tháng là 30.000 sp
khối lượng dở dang cuối tháng là 8.000 sp

em cảm ơn