chuên đề 2 tổ chức hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành sp với sơ đồ qui trình sản xuất như sau:

sơ đồ 2: qui trình sản xuất xà lan
kệu -> trải sàn -> gia công có cẩu -> dựng vách -> lắp ráp cơ cấu -> lắp ráp vỏ tôn -> hàn cơ cấu với cơ cấu -> hàn cơ cấu với vỏ tôn -> hàn vỏ tôn với tôn vỏ -> thử kín đường hàn -> sơn -> hạ thủy

yêu cầu: tổ chức bộ máy và tổ chức nghiệp vụ hệ thống kế toán cpsx và tính z
tài liệu bổ sung: + sx theo đơn đặt hàng, đóng mới và sửa chữa
+ gồm một phân xưởng duy nhất
+ cần phân tích hệ thống và đăt thêm các giả thiết.